Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel Verilerin Saklanması

Hedef Koleji olarak, kişisel verilerin güvenliği konusunun son derece önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle, kurum olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil olmak üzere, kurumla ilişkili tüm kişilere ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVK Kanunu) uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük bir özen gösteriyoruz. Bu kapsamda, KVK Kanunu’ndaki tanımıyla “Veri Sorumlusu” olarak kişisel verilerinizi, aşağıda izah edildiği biçimde ve mevzuat tarafından çizilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVK Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Kurumumuz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 2) Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz; kurumumuz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve kurumumuz prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, okul güvenliğinin tesisi, öğrenci işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve mevzuat ve kurum prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi ile kurumumuzun insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amaçlarıyla, KVK Kanunu’nun 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; kurumumuz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve kurumumuz prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla, iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, okul güvenliğinin tesisi, öğrenci kayıt ve sair işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve mevzuat ve kurum prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi ile Kurumumuzun insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amaçlarıyla; veli, öğrenci ve mezunlarımıza, kurum hissedarlarına, kurum yetkililerine, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, kurumumuzla ilişkinize bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, kurumumuz birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Bu şekilde toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 2 ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Ayrıca, kurumumuz hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, kurumumuzu veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, kurumumuzun düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 5) Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi, bu “Aydınlatma Metni”nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle kurumumuza iletmeniz durumunda, kurumumuz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.  Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle kurumumuza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince yazılı olarak kurumumuza iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Kurumumuza KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

 Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizin imzalı bir nüshasını Güzelyurt Mahallesi, Ingolstad Bulvarı No:8 Yunusemre/MANİSA adresine kimliğinizi tespit edici belgelerle bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilir veya ilgili formu info@hedefkoleji.com  adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.