İlkokul

EĞİTİM MODELİMİZ

Bizim eğitim anlayışımıza göre başarısız öğrenci yoktur. Her öğrenci bir ayrı bir dünyadır ve her öğrencinin içinde çıkarılmayı bekleyen bir cevher vardır. İşte eğitmenlik ve öğretmenlik tam da burada başlar. Öncelikle o cevherin orada olduğuna öğrenciyi ikna etmek ve ortaya çıkması için birlikte çalışmak…Bu teorimizi doğrulayabilmek için özel programlar uygulanır.Bu programlarla öğrencilerimizin öz güvenleri artar ve ellerinden gelenin en iyisini yaparlar.Bir şey üretmenin ya da başarılı bir performans ortaya koymanın verdiği hazzı tadan öğrenci geleceğe güvenle bakar.

Bu anlayış, öğretim modellerinde de farklı öğrenci ihtiyaçlarına hitap eden çeşitliliğe gitmemizi gerektirmiştir. Öğrencilerin küçük yaş grubunda soyut algılarının henüz gelişmediği ve öğrenmelerinin ancak bilgiyi somut olarak görebildikleri, deneyip, anlamlı hale getirdikten sonra öğrenebildikleri bilinen bir gerçektir. Artık çağımızda okul süreçlerinde ‘öğretme’ kavramı yerine ‘öğrenme’ kavramı merkeze konmuştur. Öğrencilerimizin sadece okulda ve sınırlı bir süre değil, hayat boyu öğrenen bireyler olması hedeflenmektedir. Bu durumda da öğrencilere; kendi başlarına planlı ve programlı öğrenmeyi gerçekleştirebilecekleri beceriler kazandırmak, hızla değişen dünyaya uyum sağlamaları ve sürekli güncellenen bilgiyi yakalamaları için donanımlı olmalarını sağlayacak yöntemler sunmak bizim en önemli görevimizdir.

Hedef Kolejinde ilkokul sürecinden başlayarak bu bakış açısıyla farklı öğretim modellerinden yararlanılarak programlar hazırlanmıştır.  Tam Öğrenme Modeli,Etkin(Aktif) Öğrenme Modeli,Anlamaya Dayalı Öğrenme Modeli,Proje Temelli Öğrenme Modeli,İşbirlikli Öğrenme Modeli bunların en önemlileridir. Bu modeller uygulanırken süreçte öğretmenlerimize rehberlik eden eğitim ilkelerimiz şunlardır:

Öğrenciye Göre Öğretim  İlkesi

Öğretimde, öğrencinin temel alınmasını ifade eder. Yani öğrencinin beklentileri, ilgileri, ihtiyaçları, hazır bulunuşluk düzeyleri, öğrenme hızları temel alınır.

 Bilinenden Bilinmeyene İlkesi
Öğrencilerin yeni öğrendikleri ile öğrenecekleri arasında ilişki kurabilmesi amaçlanır.

Yakından Uzağa 
Öğretim yer, yaşantı, zaman bakımından yakından uzağa doğru olmalıdır.

Kolaydan Zora 
Öğrenilecek konuların kolaydan zora doğru sıralanması öğrenmeyi kolaylaştırır.

Yaşama Yakınlık 
İhtiyaç duyulan, yararlı, kullanışlı bilgilerin öğretilmesi amaçlanır.

Yaparak Yaşayarak Öğrenme 
Öğrenme, bireyin yaşantıları yolu ile gerçekleşir. Bu nedenle öğrencilerin öğretim sürecine bizzat katılmaları, zihinsel olarak aktif olmaları istenir. Öğrencileri test etmek amacıyla; açık uçlu sınavlardan, test sınavları, performansa dayalı sınavlar, projelerden, kişisel gelişim dosyalarından yararlanılmaktadır.

Bu ilkeleri soru oluşturma ve yanıtlama, sözlü ve yazılı anlatım, drama, görsel okuma, eğitsel oyun gibi yöntemlerle birleştirerek “bütüncül bir eğitim modeli” ortaya çıkarır ve uygularız.

Tüm bunların yanında okul yaşantımız yalnızca olumlu  ve yeri geldiğinde öğrenciye  kendini sorgulatan yaptırımlar ve davranışlar üzerine kurulmuştur. Hem bireysel hem de kurumsal mutluluklar ön plandadır.Cezadan uzak, kötü sözden ve sertlikten arınmış bir ortam vardır. Yalnızca bilgi değil, davranış, tutum ve beceri geliştirme çalışmaları öğrencinin gelişimindeki toplam kaliteyi hedeflemiştir. Okulumuzda sevgi ve saygı anlayışı hakimdir.

 

Öğrencilerimize; seçim yapma, karar verme, sorumluluk alma, deneme-uygulama, işbirliği geliştirme ve yaşıtlarıyla ilişki kurma olanakları sağlamayı amaçlıyoruz.